Soka Gakkai Founding Day

11/18/2011 - 12:00am
11/18/2011 - 12:00pm

1930: Soka Gakkai is established.
1944: T. Makiguchi, the first president of the Soka Gakkai, dies in prison.